CF „Wieczernik”

Centrum Formacji „Wieczernik” Grup Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence jest zespołem osób: kapłanów i świeckich, którzy w poddaniu Duchowi Świętemu podejmują refleksję nad formacją poszczególnych osób i grup Odnowy, realizują tę formację, opracowują materiały i wprowadzają inne osoby, by mogły tę formację realizować. Aktualny kształt działalności powstawał na przestrzeni wielu lat i jest owocem modlitwy i zaangażowania wielu osób, które przyjęły łaskę Odnowy i szukały właściwych środków, aby nie tylko z nią współpracować we własnym sercu, ale też pomóc innym iść tą drogą. Od początku odpowiedzialnym za Centrum Formacji „Wieczernik” jest ks. Andrzej Grefkowicz.

Z tej formacji korzystają przede wszystkim członkowie grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym z diecezji: Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej, Łowickiej, Płockiej, Radomskiej, Siedleckiej, Elbląskiej, Warmińskiej, Białostockiej, Ełckiej, Drohiczyńskiej, Łomżyńskiej oraz pojedyncze osoby z innych ruchów i wspólnot. W niektórych z tych diecezji Odnowa w Duchu Świętym ma własne domy rekolekcyjne.

Etapy duchowej przemiany, określające tę drogę formacji, są następujące:

Ewangelizacja

Prowadzi człowieka do ufnego zawierzenia Bogu i poddania Jemu całego swego życia, otwarcia się na działanie Ducha świętego i włączenia się w sposób bardziej aktywny i świadomy do wspólnoty Kościoła. Etap ten realizowany jest przez Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w formie seminaryjnej lub stacjonarnej.
Dalsza formacja ma prowadzić do życia „in statu conversionis” (w postawie stałego nawracania się – patrz: Dives in Misericordia, nr 13) – to znaczy do wejścia na drogę „drugiego nawrócenia”, której początkiem jest pogłębione poznanie rzeczywistości swego grzechu i odkrycie, że Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją w tej sytuacji. Jednak współczesny człowiek najczęściej nie jest zdolny do podjęcia tego kroku. Przyczyną tego jest poważne „zranienie” grzechem świata, pogłębione nieraz dodatkowo własnym grzesznym życiem. Dlatego potrzeba dłużej trwającego procesu uzdrowienia.

Etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego

Realizowany jest przez rekolekcje: Eucharystyczne, Weekend z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, Uzdrowienie wspomnień, Nie bójcie się miłosierdzia, Akceptacja siebie. Nie każdemu potrzebne są wszystkie z wymienionych propozycji, zależy to bowiem od indywidualnej sytuacji człowieka. Podstawową pomocą na tym etapie są rekolekcje „Uzdrowienie wspomnień”. Gdy konkretna osoba przestaje lękowo reagować na słowa krytyki, gdy rzeczywistość grzechu nie powoduje w niej przeżycia „jakby się wszystko paliło”, ale pozwala ufnie myśleć o Miłosierdziu Boga – wtedy można mówić o kolejnym etapie.

Etap otwarcia na proces nieustannej przemiany – nawrócenia.

Charakteryzuje go dyspozycja do życia „in statu conversionis”. Dokonuje się to przez rekolekcje: Ku dojrzałości chrześcijańskiej, Szkoła Animatora, Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno – grupowe, Rekolekcje Ignacjańskie (które należy odprawiać w innych ośrodkach rekolekcyjnych, zwłaszcza prowadzonych przez Księży Jezuitów).
Dopiero po wejściu na drogę „drugiego nawrócenia” można mówić o możliwości podjęcia misji w nowy – dojrzalszy – sposób.

Misja

To rzeczywistość zjednoczenia człowieka z Jezusem Chrystusem w Jego zatroskaniu o życie i zbawienia każdego konkretnego człowieka, o zbawienie Kościoła i świata.
Na tym etapie Centrum Formacji nie prowadzi rekolekcji. Zalecana jest kontynuacja formacji poprzez podjęcie drogi Ćwiczeń Ignacjańskich zgodnie z możliwościami, jakie stwarzają Księża Jezuici. Nie czekamy jednak aż do etapu Misji, aby wprowadzać poszczególne osoby w apostolstwo. Angażując się w służbę od samego początku, wzrastają one duchowo, a podejmowana formacja sprawia, że stopniowo zmienia się jakość ich apostolstwa.
Grupy Odnowy w Duchu Świętym, przyjmujące przedstawioną formację jako podstawową dla swoich członków, tworzą Federację „Wieczernik”. Członkowie tych grup, po dwóch lub trzech latach drogi formacyjnej, są zaproszeni do przyjęcia określonego stylu życia, który (zainspirowani słowami papieża Pawła VI) nazywamy „Nasze Credo”. Dokument opisujący ten styl życia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis doświadczenia danego przez Boga – łaski Odnowy, która została nam dana i przez nas przyjęta, oraz wskazówki, jak żyć, aby jej nie stracić. Druga jest zapisem konkretnych przyrzeczeń, które składają osoby podejmujące „Nasze Credo”.

W ramach Centrum Formacji działają także samodzielne zespoły, prowadzące formację ukierunkowaną na potrzeby konkretnych grup osób. Jest to Zespół Formacji Rodzin, Zespół Ewangelizacji Małżeństw i Zespół Formacji Młodzieży.

Siedzibą Centrum Formacji „Wieczernik” jest Magdalenka. Sekretariat prowadzi Monika Wojciechowska. Oto nasz adres i możliwości kontaktu:

ul. Ks. Słojewskiego 19, Magdalenka, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
tel. i fax (0-22) 757-99-93; e-mail: magdalenka@odnowa.org

http://cfwieczernik.odnowa.org

Dyżury telefoniczne
wtorek godz. 10:00 – 18:00 (z przerwą na obiad)
środa godz. 9:00 – 18:00 (z przerwą na obiad)
czwartek godz. 20:00 – 22:00
piątek godz. 9:00 – 16:00 (z przerwą na obiad)

© 2008-2014 Parafia w Magdalence | Napędza nas: WordPress | Opieka: Maciek | — Ostatnia aktualizacja: 24 października 2014 — Liczba gości: 367,207 — W ostatniej dobie: 145 | Polityka cookies